Regulamin sklepu internetowego Just Herb

Spis treści

1.Definicje

2.Dane kontaktowe Sklepu 

§1.Opis oferowanych usług 

3.Warunki techniczne korzystania z serwisu i pliki „cookies”

4.Konto 

5.Zamówienia 

6.Płatności

7.Dostawa

8.Odstąpienie od umowy (zwroty)

9.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

10.Odpowiedzialność za wady towaru 

§2.Reklamacje

11.Newsletter

12.Postanowienia końcowe

13.Załącznik -  wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

1. Definicje

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Klienta, które w połączeniu z loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.

Klient - osoba fizyczna (w tym konsument lub przedsiębiorca indywidualny), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. 

Konsument - konsument w rozumieniu Art.22 1 Kodeksu Cywilnego

Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

Login - adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji do Sklepu, umożliwiający Klientowi zalogowanie się do jego Konta i korzystanie ze Sklepu.

Newsletter - informacje o ofercie Sprzedawcy i inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy.

Polityka Prywatności i cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://justherb.pl

Sprzedawca - właściciel Sklepu, tj. Justyna Fudala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Just Herb Justyna Fudala z siedzibą: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Brzoskwiniowa 27, NIP 9111681344, REGON 386818572.

Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

Zakupy bez rejestracji - usługa oferowana przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zamówienia w Sklepie bez konieczności rejestracji.

Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

2. Dane kontaktowe Sklepu 

Just Herb

ul. Brzoskwiniowa 27

55-040 Bielany Wrocławskie

NIP 9111681344

Regon: 386818572 

Klient może kontaktować się z właścicielem  Sklepu pisząc na adres: 

e-mail – hello@justherb.pl, 

korespondencyjny – ul. Brzoskwiniowa 27, 55-040 Bielany Wrocławskie.

§1. Opis oferowanych usług 

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:

a.i.1. zapoznanie się z Produktami Sklepu

a.i.2. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Produktów oferowanych w Sklepie,

a.i.3. rejestracji i prowadzenie Konta Klienta,

a.i.4. newsletter – zapisanie się do listy odbiorców informacji handlowych 

a.i.5. dodawanie opinii, komentarzy i ocen 

a.i.6. realizacji zamówienia,

a.i.7. realizacji reklamacji 

3. Warunki techniczne korzystania z serwisu i pliki „cookies”

1. Klienci są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń, chroniących ich przed zagrożeniem pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci InternetNależy pamiętać, że Sklep nigdy nie zwraca się do Klientów z prośbą o udostępnienie mu Hasła.

2. Właściciel Sklepu dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. 

3. Strony internetowe Sklepu korzystają z plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sklepu na urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie mechanizmu plików "cookies" służy poprawnemu działaniu stron internetowych Sklepu. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.  Mechanizm „cookies” można wyłączyć samodzielnie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Niemniej jednak wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Serwisu.

4. Konto 

1. Klient ma możliwość utworzenia Konta w Sklepie. 

2. W celu utworzenia Konta, należy dokonać rejestracji. Podczas rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. 

3. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego postanowień.

4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informację o rejestracji wraz z prośbą o jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w załączony link. 

5. Po potwierdzeniu rejestracji Klient uzyskuje możliwość:

1.a. dostępu do swojego Konta i udostępnianych mu usług,

1.b. zapisania adresów do wysyłki oraz danych koniecznych do wystawienia dokumentów sprzedaż (rachunków lub faktur VAT) 

1.c. edycji konta (uzupełnienia lub zmiany danych),  w tym zmiany hasła,

1.d. dostępu do historii swoich zamówień

1.e. dokonania zwrotu zamówienia i reklamacji

6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. 

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie bezzwłocznie usunięte.

8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku:

8...a. Zaprzestania prowadzenia Sklepu Sprzedawcy,

8...b. naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, 

8...c. w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy

9. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Zamówienia 

10. W celu złożenia zamówienia klient powinien zalogować się  do swojego konta lub wybrać opcję Zakupu bez rejestracji.

11. Do dokonania Zakupu bez rejestracji konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

12. Zamówienie składa się poprzez:

wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Sklepu, w tym określenie: jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić 

wskazanie adresu do doręczenia zamówionych Produktów.

zapoznanie się z regulaminem oraz zaznaczenie przez Klienta że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

13. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną  o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.   

14. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

6. Płatności

1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

5. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

  • przelew z góry na konto,
  • kartą płatniczą lub kredytową,
  • PauYou.

6. Operatorem płatności kartą płatniczą lub kredytową jest platforma eCard, która jest własnością firmy eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 5213103040.  W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub kredytową dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza lub kredytowa są identyfikowani za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez eCard S.A.

7. Po dokonaniu wyboru płatności Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta ww. terminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania, zwrotu kosztów itp.   

7. Dostawa

1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i kosztach i terminie dostawy podczas składania zamówienia lub drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca umożliwia dostawy zamówienia w jeden ze sposobów, wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej do wskazanej przez Klienta lokalizacji lub to punktu odbioru 

odbiór zamówienia w paczkomacie.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w paczkomacie, punkcie odbioru lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

4. W sytuacji określonej w pkt. 3, Sprzedawca obowiązany niezwłocznie zwróci Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu. 

8. Odstąpienie od umowy (zwroty)

1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego przysługuje w terminie 14 dni prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny albo wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).

3. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. 

4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy ponosi kupujący.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.       

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualny w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. od umowy:

a.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone  z innymi rzeczami;

e. zawartej w drodze aukcji publicznej;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

8. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia faktury korygującej Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towaru bez wad.

2. W odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą indywidualnym Sprzedawca odpowiada za wady towaru na zasadach rękojmi zgodnie z art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

10. Odpowiedzialność za wady towaru 

1. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem i Przedsiębiorcą indywidualnym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona W takim przypadku: 

a. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

b. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

c. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, kurierów, itp.

2. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem i Przedsiębiorcą indywidualnym, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę dostawcy (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie dostawcy (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem i Przedsiębiorcą indywidualnemym, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

§2. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w sprawach dotyczących umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać

na adres e-mail – hello@justherb.pl, lub

na adres korespondencyjny – ul. Brzoskwiniowa 27, 55-040 Bielany Wrocławskie.

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy

3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

11. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail: hello@justherb.pl.

12. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 

2. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Regulamin obowiązują od dnia 08.03.2021 roku.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w przypadku zmiany przepisów prawa. 

6. Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności na Stronie Sklepu oraz zostaną poproszeni akceptację zapisów aktualnego regulaminu przy składaniu zamówienia. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. 

7. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie wpływa na ich treści i warunki.

8. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

13. Załącznik

 wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Koszyk

  • W koszyku nie ma jeszcze produktów